Proje Hakkında

Proje Paydaşları

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın görevleri şunlardır:

a) Ulaştırma ve haberleşme iş ve hizmetlerinin, (…)Telekomünikasyon Kurumunun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla ve Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükümleri saklı kalmak üzere teknik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu yararına ve milli güvenlik amaçlarına uygun olarak kurulmasını, geliştirilmesini ve bu hizmetlerin birbirini tamamlayıcı şekilde yürütülmesini sağlayacak esasları tespit etmek, uygulanmasını takip etmek ve denetlemek,

b) Ulaştırma ve haberleşme talep ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve planlamak,

c) Ulaştırma ve haberleşme sistemlerinin düzenlenmesi, hava (...) taşıma araçlarının teknik nitelikleriyle, bunlarda çalışanların yeterlilik şartlarının belirtilmesi hususlarında temel prensip ve politikayı tespit etmek; bu konularda koordinasyonu sağlamak,

d) Ulaştırma ve haberleşme işlerinde Karayolları Trafik Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere kamu düzenini, can ve mal güvenliğini sağlayacak şekilde tedbirler almak, aldırtmak ve uygulanmasını takip etmek ve denetlemek,

e) Devletin ulaştırma ve haberleşme hedef ve politikalarının tespiti ve uygulanması amacıyla gerekli araştırmaları yapmak ve yaptırmak,

f) Bakanlıkla ilgili kuruluşların amaçları ve özel kanunları gereğince ve kendilerine verilen hizmetleri yerine getirmelerini sağlamak,

g) Ulaştırma ve Telekomünikasyon Kurumunun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla haberleşme hizmetleri karşılığında alınacak ücretleri ilgili kanunlar hükümleri dahilinde hizmetin niteliğine ve ülkenin ekonomik şartlarına göre düzenlemek, uygulanacak ücret tarifelerinden lüzum görülenleri onaylamak ve bunların uygulanmasını takip etmek,

h) Ulaştırma, Telekomünikasyon Kurumunun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla haberleşme ve telsiz işletmeciliği, acenta ve komisyonculuğu yapan veya yapacak olan gerçek ve tüzelkişilerin yeterlik şartlarını ve hizmet esaslarını tespit etmek ve tarifesine göre alınacak ücret karşılığında izin belgelerini vermek,

i) Yabancı ülkelerin ilgili kuruluşlarıyla ulaştırma ve haberleşme ilişkilerini 5/5/1969 tarih ve 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere düzenlemek ve yapılacak anlaşma ve andlaşmaları uygulamak,

j) Doğal afetler ve olağanüstü haller sırasında ve sonrasında oluşan aşırı haberleşme trafiği nedeniyle santrallerin hizmet dışı kalmasının önlenmesini, haberleşme trafiğinin düzene sokulmasını ve afet haberleşmesine öncelik tanınmasını teminen, işletmecilerin kendi haberleşme sistemlerinde yapmaları gereken düzenlemelere ilişkin usul ve esasları belirlemek,

k) Yukarıdaki görevleri olağanüstü hal ve savaşta da 697 sayılı Kanun hükümleri dahilinde yürütmek.

l) Evrensel hizmet politikalarını ilgili kanunların hükümleri dahilinde ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik şartlarına göre belirlemek, Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri almak, evrensel hizmetin yürütülmesini sağlayacak esasları tespit etmek, uygulanmasını takip etmek ve net maliyetiyle ilgili hesapları onaylamak.

Rol Tanımı:Türk insanının trafikte can ve mal güvenliğinin uluslararası standartlara yükseltilmesi için hizmet verir.

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

Görevleri

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın teşkilat ve görevlerini belirleyen 9.4.1987 tarih ve 3348 sayılı Kanun gereğince, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez teşkilatında ana hizmet birimi olarak yer alan Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün aynı Kanun'un 10. maddesiyle belirlenen görevleri aşağıda sıralanmaktadır:

a. Demiryolu taşımaları ile belediye sınırları dışındaki karayolları üzerinde yapılan karayolu taşımalarının ekonomik, teknik, sosyal ve ulusal güvenlik ihtiyaç ve amaçlarına uygun olarak yapılmasını ve bu hizmetlerin diğer ulaştırma hizmetlerine uyumunu sağlayıcı önlemleri almak;

b. Kara ve demiryolu ulaştırma hizmetlerinin gerektirdiği uluslararası ilişkileri yürütmek, anlaşmalar ve karma komisyon çalışmalarını yapmak, kara ve demiryolu ulaştırmasında uluslararası düzeyde mevzuatı, teknolojik ve ekonomik gelişmeleri takip etmek ve kurallara uygun yeni çözümler geliştirmek;

c. Karayolu taşıma etkinliklerinde bulunacak taşımacı, acente ve komisyoncuların yeterlilik şartlarını düzenlemek, gereken durumlarda yetki belgesi vermek ve denetlemek;

d. Karayolu taşımacılığında kamu ve özel sektör tarafından yürütülen faaliyetlerin kamu yararı ve piyasa ihtiyaçlarına göre gelişmesini sağlayıcı tedbirleri almak, gerektiğinde tavan ve taban fiyatlarını tespit etmek ve uygulamayı denetlemek;

e. Kara ve demiryolu ulaştırmasında güvenli, kaliteli ve ekonomik hizmet sunmak için tedbirler almak veya aldırtmak;

f. Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Projedeki Rol Tanımı: Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nce karayolu güvenliği bir 'sistem yaklaşımı' içinde ele alınmaktadır. Sistemi oluşturan öğeler; taşıt, yol ve sürücüdür ve bu anladam trafik güvenliği ile ilgili tüm unsurlar KUGM'nin görev alanındadır. KUGM aynı zamanda T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nezdinde Trafikte Sorumluluk Hareketi'nin temel koordinasyon birimidir.

Karayolları Genel Müdürlüğü

Görevleri

Otoyol, Devlet ve İl yolları ağını tespit etmek ve bu ağdaki değişiklikleri hazırlamak,Yol ağı üzerindeki yol ve köprüleri inşa ve islah etmek,onarmak ve emniyetle kullanmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım altında bulundurmak ve bu konularda gerekli eğitim yapmak,

Projelendirme, yapım, onarım, bakım ve diğer hususlar hakkında standartlar tespit etmek, teknik şartnameler hazırlamak,

Yolların kullanılması, yol ve trafik güvenliği ve bakımına ait esas ve kaideleri tespit etmek, yürütmek ve uygun göreceği yol işaretlerini tesis etmek,

Görevi ile ilgili işler için lüzumlu harita, etüd ve proje işlerini yapmak ve yaptırmak,

Genel Müdürlüğün çalışmalarına ait bilgileri toplamak, basmak, yayınlamak,

Yolların yapım, ıslah, onarım ve bakımına , emniyetle işlemesine gerekli garaj ve atelyeleri, makina ve malzeme ambarları ile depolarını, servis ve akaryakıtı, tesislerini, laboratuvarları, deneme istasyonlarını, tarihi yol ağlarına ait köprü ve diger bütün yan tesisleri, yol boyu inkişafı ve ağaçlandırılması için lüzumlu fidanlıkları, dinlenme yerlerini, bakım ve trafik emniyetini sağlayacak bina ve lojmanları, verici telsiz istasyonları ile gerekli muhabere şebekelerini, Genel Müdürlüğün görevlerini daha verimli şekilde yönetimine yarayacak diğer her türlü sosyal tesisleri, hazırlayacağı ve hazırlatacağı plan ve projelerine göre yapmak, yaptırmak, onarmak, donatmak, işletmek, kiralamak ve bakımlarını sağlamak,

Burada belirtilen görevlerin yapılabilmesi için lüzümlu her türlü alet,edavat,taşıt ve makinalar ile donatımlarını, bunların işletilmesi ve onarılması için gerekli bütün malzemeyi seçmek, sağlamak, gerekenleri imal etmek veya ettirmek, depo etmek, onarmak, gerekli ambar, atelye ve tesisleri donatmak ve işletmek,

Genel Müdürlüğün görevleri içinde bulunan işlerin, yapılması, trafik akımının emniyetle ve kolaylıkla sağlanması için gerekli (arazi dahil) her türlü binalı ve binasız taşınmaz malları kamulaştırmak, satın almak, kiralamak, kanunlarına göre geçici olarak işgal etmek,

Otoyol,Devlet ve İl yolları ile ilgili diğer kanunların tahmil ettiği işleri yapmak.

Projeki Rol Tanımı: Karayolu trafik kazalarını önlemek için yapılan çalışmalar, sürücü tutum ve davranışından başlayarak yol güvenliği çalışmalarına kadar bir bütün olarak ele alınmaktadır.

T.C. İçişleri Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı; bağlı ve ilgili kuruluşları ile ülke sathına yayılmış teşkilat yapısı aracılığıyla yurdun iç güvenliğinin ve asayişinin, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün, Anayasa'da yazılı hak ve hürriyetlerin, kamu düzeninin ve genel ahlakın korunması; sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyetinin sağlanması; yurdun iç politikası, mülki idare bölümlerinin kurulması, kaldırılması ve düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların yapılması; mahalli idarelerin merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerinin düzenlenmesi, yönlendirilmesi, koordinasyonu ve denetimi; kaçakçılığın men ve takibi, dernekler, nüfus ve vatandaşlık ile ilgili görev ve hizmetlerini etkin ve insan odaklı bir yönetim anlayışı çerçevesinde ifa eder.

Emniyet Genel Müdürlüğü

Türk Polis Teşkilatının görevini düzenleyen 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ilk maddesi:

"Polis, asayişi amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatını temin eder. Yardım isteyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eder. Kanunun ve nizamnamelerin kendisine verdiği vazifeleri yapar." Şeklinde düzenlenmiştir. Yine aynı kanunun 2. maddesi; "Polisin genel emniyetle ilgili görevleri iki kısımdır.

A) Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, Hükümet emirlerine ve kamu düzenine uygun olmayan hareketlerin işlenmesinden önce bu kanun hükümleri dairesinde önünü almak,

B) İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevleri yapmak," şeklinde düzenlenmiş olup polisin görevleri adli ve idari olmak üzere iki kısma ayrılmıştır.

Polisin adli görevleri suçun işlenmesiyle başlar. Suç delillerini toplar, suç işleyenleri tespit ederek yakalar. Cumhuriyet Savcıları adına ve bilgileri dahilinde gereken soruşturmayı yaparak, şüpheli ve suç delillerini yargı mercilerine teslim eder.

İdari görevleri ise; genel asayişi ve kamu düzenini sağlamak, korumak, muhtaçlara, yaşlılara, sakat ve güçsüzlere, hastalara ve çocuklara yardım etmek, duran ve akan trafiği düzenlemek, araçların tescil işlemlerini yapmak, belge ve plakalarını vermek olarak sayılabilir.

Proje'deki Rol Tanımı: Trafik kurallarına uymayanları eğitmek, kazanmak ve kurallara saygılı vatandaşları korumak, trafik kazalarını önlemek ve azaltmak üzere çalışmalar yapar.

Jandarma Genel Komutanlığı

Emir komutasına verilmiş olan eğitim birliklerinin eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmek.

Jandarma Genel Komutanlığının emir ve direktiflerine uygun olarak eğitim, doktrin, taktik, teknik ve usullerini geliştirmek.

Birliklere ferdi eğitim, birlik eğitimi ve müşterek eğitim için eğitim desteği sağlamak.

Proje'deki Rol Tanımı: Yasa gereği, polisin ve trafik teşkilatının görev alanı dışında kalan yerlerde Jandarma, trafiği düzenlemek ve trafik suçlarına el koymak için görevli ve yetkilidir. Jandarma Trafik Timlerince, trafik kazalarının azaltılması ve vatandaşlarda trafik bilincinin oluşturulması amacıyla ülke genelinde seminer ve konferanslar düzenlenmektedir.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevleri şunlardır:

a) Atatürk İnkılap ve İlkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi, tarihi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş vatandaş olarak yetiştirmek üzere, Bakanlığa bağlı her kademedeki öğretim kurumlarının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve öğretim hizmetlerini planlamak, programlamak, yürütmek, takip ve denetim altında bulundurmak,

b) Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve her çeşit örgün ve yaygın eğitim kurumlarını açmak ve yükseköğretim dışında kalan öğretim kurumlarının diğer bakanlık kurum ve kuruluşlarınca açılmasına izin vermek,

c) Türk Vatandaşlarının yurt dışında yapılacak eğitim ve öğretimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

d) Diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarca açılan ve yükseköğretim dışında kalan örgün ve yaygın eğitim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, proğram ve yönetmeliklerini birlikte hazırlamak ve onaylamak,

e) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı ortaöğretim kurumlarının program, yönetmelik ve öğrenim denklik derecelerinin belirlenmesi konularında işbirliğinde bulunmak,

f) Yükseköğretimin milli eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak için, Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

g) Okullardaki bedeneğitimi, spor ve izcilik eğitimi ile ilgili hizmetleri yürütmek,

h) Yükseköğretim gençliğinin barınma, beslenme ihtiyaçlarını ve maddi yönden desteklenmelerini sağlamak.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında;

Zorunlu eğitim çağındaki çocukların öğrenim gördüğü ilköğretim kurumlarının eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili görev ve hizmetleri yürütmek

Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını ders kitapları ile eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kurulu'na sunmak yer almaktadır.

Projedeki Rol Tanımı: Temel Öğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı ilköğretim okullarında trafik eğitimi konusuna bir ders bulunmaktadır. Trafikte Sorumluluk Hareketi kapsamında gerçekleştirilen Can Dostları Hareketi projesi ile söz konusu dersin hedeflerini destekleyecek içerik ve materyaller hazırlanmıştır.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Genel Müdürlüğün vizyonu Türk Milli Eğitiminin temel amaç ve ilkeleri doğrultusunda yaygın eğitim ile mesleki eğitimi kurumsallaştıran, çağdaş insan anlayışı ile bütün yenilikleri topluma aktaran ve bu şekilde toplumsal mutluluğa ve kalkınmaya hedeflenen bir kurum olmak. Misyonu ise halkın yaşam kalitesini yükselterek, toplumsal refahı artırmak için; yaşam boyu öğrenme perspektifi içerisinde, toplumun her yaş ve eğitim düzeyindeki kişilere enerjilerini ve yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak, öğrenme, iş ve yaşam becerilerini geliştirecek, her zaman ve her yerde uygulanabilecek yaygın eğitim programları geliştirmek, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu çırak, kalfa ve ustaların geliştirilmesini sağlamak, gerekli yasal düzenlemeler yapmak ve denetlemek.

Rol Tanımı: Türkiye genelinde yaygın bir şekilde yetişkinlere eğitim verilen Halk Eğitimi Merkezleri, Trafikte Sorumluluk Hareketi'nin eğitim verdiği kanallardan biridir. Proje kapsamında gerçekleştirilen seminerlerle Halk Eğitimi Merkezleri öğretmenleri seminerlerde aldıkları bilgileri kursiyere aktararak, projenin hedeflerinin çok sayıda kişiye ulaşmasına destek vermektedirler.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

İlköğretimden sonra dört yıllık öğretim veren ve bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vererek hayata ve yükseköğretime hazırlayan programların uygulandığı resmî ve özel örgün ortaöğretim okul veya kurumlarını ifade eder.

Genel Müdürlüğün vizyonu, Evrensel eğitim ve öğretim ilkeleri doğrultusunda bilgi temelli bir toplum için değişmeyi sağlayacak millî ve manevî değerlerle donanmış kuşaklar yetiştirerek bilgi ve becerinin toplumsal refaha dönüşmesine öncülük eden bir kurum olmaktır. Misyonu ise; Tüm gençlerimizin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirilmelerini sağlayarak, toplumsal kalkınmanın itici gücü olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Ortaöğretim okul ve kurumlarının yönetimine ve öğrencilerinin eğitim ve öğretimine yönelik politikalar belirlemek ve uygulamak.

b) Ortaöğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.

c) Ortaöğrenim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve maddî yönden desteklenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

d) Yükseköğretim politikasının, strateji ve amaçlarının belirlenmesi, geliştirilmesi ve etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.

e) Yükseköğretime giriş sistemine ilişkin usûl ve esasların belirlenmesinde ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

f) 2547 sayılı Kanun ile Bakanlığa verilmiş olan görevleri yerine getirmek.

g) Ülkemizin hizmete ihtiyaç duyduğu alanları belirleyerek yurtdışına yükseköğrenim görmek amacıyla gönderileceklerde aranacak nitelikler, bunların sayıları, burs durumları, yurtdışındaki öğrenim aşamaları, öğrenim planları ve dönüşlerinde istihdamlarının sağlanması ile ilgili işleri yürütmek ve koordinasyonu sağlamak.

ğ) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Genel Müdürlüğün görevi, Bakanlığın ilgili birimleriyle işbirliği içinde, yükseköğretim dışındaki her kademedeki özel öğretim kurumlarının açılmasına izin vermek ve bunları denetlemek.

Misyonumuz, çağdaş eğitim amaçları doğrultusunda özel öğretim kurumları açmak; standart ve şartları belirlemek; bilgi toplumunun ihtiyaç duyduğu, çevresinde meydana gelen değişime duyarlı, rekabet gücü yüksek ve nitelikli bireyler yetiştirmek; özel öğretim kurumlarının eğitim-öğretim faaliyetlerini izlemek; denetimini yapmak ve özel sektörün eğitim-öğretim hizmetlerine yatırım yapmasını özendirmek. Vizyonumuz ise, Atatürk'ün gösterdiği, hedefe Türk Milli Eğitim Sisteminin genel ve özel amaçları doğrultusunda ilerleyen; çağı yakalayabilmiş; kaliteli, güvenilir, tercih edilebilir, çeşitlenen eğitim taleplerini karşılayabilen özel öğretim kurumlarının gelişmesini sağlamada ve özel sektörün finansal gücünü eğiteme aktarmada lider olmaktır.

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığının görevleri şunlardır:

a) Ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi, ıslahı ve bakımı, çölleşme ve erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve ormanla ilgili mera ıslahı konularında politikalar oluşturmak.

b) Tabiatın korunmasına yönelik politikalar geliştirmek, korunan alanların tespiti, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve biyolojik çeşitlilik ile av ve yaban hayatının korunması, yönetimi, geliştirilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak.

c) Su kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına dair politikalar oluşturmak, ulusal su yönetimini koordine etmek.

ç) Meteorolojik olayların izlenmesi ve bunlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik politika ve stratejiler belirlemek.

d) Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda uluslararası çalışmaların izlenmesi ve bunlara katkıda bulunulması amacıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıkları ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde yürütmek.

e) Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bakanlığın vizyonu Girişimciliğe, yenilikçiliğe ve yüksek katma değerli teknoloji üretimine dayalı ekonomik yapısıyla, Avrasya'nın mal ve hizmet üretim üssü hâline gelen ve dünyanın en gelişmiş on ülkesi içinde yer alan bir Türkiye'nin oluşumunda öncü olmaktır.

Misyonu ise Ülkemizin küresel düzeyde rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak

Sanayi ve ticaret alanlarında plan, program, strateji ve politikalar geliştirmek, Ekonominin itici gücünün özel girişimcilik olduğu bilinciyle ve başta KOBİ'ler olmak üzere bütün sanayici, tüccar, esnaf ve sanatkârlara, güvenli, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir iş ve rekabet ortamı tesis etmek, Tüketicilerin haklarının korunmalarına yönelik sunulan desteklerle, ileri teknolojiye ve yenilikçiliğe dayalı, yüksek katma değer sağlayan bir üretim kültürünün oluşmasına hizmet etmektir.

Projedeki Rol Tanımı: Araç tekniği konusunda düzenlemeler yapar, araç ve aksam tip onaylarını yayınlar, üreticileri belgelendirir. Araç tadilatlarıyla ilgili kuralları belirler, kuruluşları yetkilendirir.

Boğaziçi Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi misyon ve vizyonunu şu şekilde tanımlamaktadır.

Misyonumuz

Boğaziçi Üniversitesi'nin Misyonu, evrensel boyutta bilgi üretmek, bilim ufkunu genişletmek, çağdaş bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimin egemen olmasını sağlayacak toplumun gelişmesini katkıda bulunacak aydın ve yaratıcı düşünebilen insanlar yetiştirmektir. Bu misyonu gerçekleştirmek için Boğaziçi Üniversitesi'nin bugün ulaştığı yüksek düzeyi aşarak, uluslararası boyutlarda bilimsel mükemmeliği ölçü alan bir araştırma ve eğitim kurumu haline getirilmesi amaçlanmaktadır.

Vizyonumuz

Boğaziçi Üniversitesi araştırma ağırlıklı bir üniversite modelini benimsemektedir. Buna göre lisansüstü eğitim ve araştırma için ilave kaynaklar yaratılacak ve lisans eğitimi kalitesinden ödün verilmeyecektir. Bütün faaliyetlerde mükemmeliğin ölçüsü uluslararası düzeydir. Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'de en iyi öğretim üyesini ve en iyi öğrenciyi almaya devam ederek, dünyadaki en kaliteli üniversiteler arasında gösterilen bir yükseköğrenim kurumu olmayı amaçlar.

Erzincan Üniversitesi

Vizyonu Anadolu'da bir dünya üniversitesi olmak olan Erzincan Üniversitesinin misyonu ise insan merkezli bir eğitim anlayışıyla, bilimi ve aklı esas alarak ülkemizin değerleri ve hedefleri doğrultusunda üstün nitelikli bireyler yetiştirmek; uluslararası ölçekte bilim ve teknoloji üreterek bölgenin ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak ve toplumun sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapmaktır.

Gazi Üniversitesi

Türkçe eğitimi esas alan Gazi Üniversitesi'nin vizyonu; bilim ve teknolojiden sanat ve spora kadar uzanan geniş bir yelpazede özgün araştırmaları, üst düzey eğitimi, yaratıcı faaliyetleri ve topluma hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve lider bir üniversite olmaktır.

Üniversite, Gazi'nin adını taşımanın ve Cumhuriyetin öncü öğretmenlerini yetiştiren ilk öğretim kurumunu bünyesinde barındırmanın onuruyla; araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi, bilgiye ulaşarak, bilgiyi üreterek, paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmiştir.

TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)

TÜRKAK'ın görevi, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite ederek güvenilir hizmet veren kuruluşlar haline getirmektir. Bu görevin başarılı bir şekilde yerine getirilmesi için başlıca şart, TÜRKAK'ın güven duyulan ve hizmeti talep gören yetkin bir kurum halinde işlemesidir. Bu şartı yerine getirmek maksadıyla uluslararası ve bölgesel akreditasyon kuruluşları ile işbirliği halinde olmak, uygunluk değerlendirmesine dair güncel gelişmeleri takip etmek ve piyasanın beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayıcı niteliğe sahip akreditasyon hizmetini sunmak hedef alınmalıdır. Üst Yönetimimiz, bu hedefin sağlanması ile ülkemizin uluslararası ticaret alanında daha avantajlı hale geleceğinin bilincindedir.

TÜRKAK'ın yapısı ve işlemleri, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca hazırlanarak kabul edilen güncel standartlara ve uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından yayımlanan rehberliklere uygun olmak zorundadır. Bu tür bir uygunluğun mevcudiyetinin ispat edilmesi ise ancak uluslararası veya bölgesel akreditasyon kuruluşlarının Tanınma Anlaşmaları'na TÜRKAK'ın dahil olmasıyla mümkündür. TÜRKAK'ın uluslararası tanınma anlaşmalarında kalıcı şekilde yer alması için Yönetim Kurulumuz, ihtiyaç duyulan kaynakları sağlayacak ve bu doğrultuda sağlanan gelişmeleri yakından takip edecektir.

Projedeki Rol Tanımı: Araç muayene istasyonlarının uluslararası muayene standartlarına uygunluğunu sürekli denetler ve belgelendirilmesini yapar.

Ankara Büyükşehir Belediyesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi misyon, vizyon ve değerler şu şekilde tanımlanmaktadır.

Misyonumuz

Ankara Büyükşehir Belediyesi olmanın bilinci ve sorumluluğunda; sosyal, kültürel, ekonomik yönden şehirleşmenin, zihinsel, fiziksel, psikososyal açıdan yurttaşların yetkinleşmesine katkı sağlayacak ve yaşam kalitesini yükseltecek tüm hizmetleri sunmak.

Vizyonumuz

Dünya belediyelerine hizmet anlayışı ve sunumunda esin kaynağı olmak.

Değerlerimiz

İnsana saygı, Ankaralıların haklarına saygı, Şeffaflık, Doğaya özen, Tarafsızlık, Kararlılık, Hoşgörü, Tarihine bağlılık, Kurumsallaşan yapı, Yetkinleşen personel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi misyon ve vizyonunu şu şekilde tanımlamaktadır.

Misyonumuz

Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul'a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme ve saygın bir dünya şehri haline gelmesine katkı sağlama adına; yerel hizmetleri adaletli, kaliteli, gelişime açık, verimli ve etkili bir yönetim anlayışı ile sunmak.

Vizyonumuz

Türkiye'nin görünen yüzü ve dünyaya açılan penceresi olan İstanbul' eşsiz mirasına sahip çıkarak, yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir bir dünya şehri yapan öncü ve önder belediye.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)

TRT kurumsal bilgilerini aşağıdaki şekilde tanımlamaktadır.

Türkiye'nin kamu yayıncılığı yapmakla görevlendirilen tek yayın kuruluşu TRT, halkın geri bildirimine önem veren açık, dinamik, üretken ve en önemlisi cumhuriyet ilkelerine bağlı, tarafsız yayıncılığı hedef edinmiştir. TRT yönetimi ve personeli, dün olduğu gibi bugün de, bu ilkeler çerçevesinde TRT'yi, sizlerin de desteği ile yarına, daha büyük başarılarla taşıyacaktır.

Gerçekleştirdiği ulusal, uluslararası ve uydu yayıncılığı ile dünyanın sayılı yayın kuruluşları arasında yer alan TRT, devlet adına radyo ve televizyon yayınlarını gerçekleştirmek amacıyla, 1 Mayıs 1964'te, özel yasayla özerk bir kamu tüzel kişiliğine sahip olarak kuruldu. Bugün TRT'nin bir kamu tüzel kişisi olarak özerkliği ve yayınlarının tarafsızlığı esastır.

TRT bugün 13 televizyon kanalı, 6 ulusal, 6 bölgesel, 1 yerel, 2 uluslararası radyo kanalı, trt.net.tr ve trt.world.com üzerinden 32 dil ve lehçede yayın, teleteks yayını ve "TeleVİZYON", "Radyovizyon", "F1 Racing" ve "TRT Çocuk" dergileriyle Türkiye ve dünyaya yayın yapmaktadır.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu

TŞOF; il ve ilçelerde kurulmuş 675 oda başkanlığı, yaklaşık 1.5 milyon araç sahibi ve şoför esnafından oluşan üyesi ile yurdumuzun en büyük, yaygın ve köklü mesleki teşekküllerinden biridir.Karayolu ulaşımında, yük ve yolcu taşımacılığını gerçekleştirmekte olan kamyon, otobüs, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçların sahipleri ile bu araçlarda şoför olarak çalışanlar, 507 sayılı kanun gereğince, konuları itibariyle birer oda başkanlığı bünyesinde toplanmak suretiyle bu büyük mesleki teşekkülü oluşturmuşlardır.

TŞOF ; İfa edilen hizmetin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, trafik kazalarının azaltılması şoför esnafının sorunlarının çözümü, gerekli mevzuat değişiklik ve düzenlemelerin yapılmasını sağlamak amacıyla, başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ; Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma ve Altyapı, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları ve ilgili kurum ve Kuruluşlarla işbirliği içinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Projedeki Rol Tanımı: Şoför esnafının meslek kuruluşudur.

TÜVTÜRK Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.

Uluslararası standartlarda periyodik araç muayenesi hizmeti veren ve Türkiye'de trafik ve araç güvenliğine katkı sağlamayı hedefleyen konusunda uzman bir kuruluştur.

192 sabit ve 71 gezici istasyonda görevli 3.000 çalışanı ile Türkiye'nin tamamına yaygın bir hizmet vermektedir.

Türkiye'de periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluştur.

Yılda 6 milyon'a yakın araca ilk muayene hizmeti verilmekte, tekrar muayeneleri ve diğer hizmetlerle bu rakam 8,5 milyona erişmektedir.

Araç Muayene İstasyonlarında aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

Periyodik Araç Muayenesi

Yola Elverişlilik Muayenesi

Tadilat Sonrası Muayene

Zorunlu Muayene

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü

Tespit

TÜVTÜRK'ün temel değerleri bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlük'tür.

Projedeki Rol Tanımı: Uluslararası standartlarda periyodik araç muayenesi hizmeti veren ve Türkiye'de trafik ve araç güvenliğine katkı sağlamayı hedefleyen, konusunda uzman bir kuruluştur. Trafikte Sorumluluk Hareketinin ana destekçisidir.

Trafikte Sorumluluk Hareketi'nin danışman koordinatör kuruluşu SU Danışmanlık'tır.

Hacettepe Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi, 1982 yılında kabul edilen 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu kapsamında, 13 Fakülte, 13 Enstitü, 2 Yüksekokul, 1 Konservatuvar, 6 Meslek Yüksekokulu, 41 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Ülkemizin önde gelen üniversitelerden biri olarak bilim, teknoloji ve sanat alanlarında toplumsal kalkınmaya ve evrensel değerlere katkılarını sürdürmektedir.

Misyonumuz, değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi; araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir. Vizyonumuz ise, Ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve sanatla ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak lider bir üniversite olmaktır.

Hacettepe Üniversitesinde tüm faaliyetlere ise, şeffaflık, adalet, işbirliği dayanışma ve paylaşma, yenilikçilik ve yaratıcılık, katılımcılık, mükemmeli aramak, çevrecilik, geleceğe inanmak ve toplum yararı değerleri yön verir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, öğretim, araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini evrensel standartlarda yürüterek, toplumumuzun ve insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmayı, üretmeyi, bilgiyi uygulamayı, yaymayı ve bu bilgilerle donatılmış bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Temel İlkeler:

1. Bilimsel Yaklaşım
2. Akademik Özgürlük
3. Disiplinlerarası Yakşalım
4. Yaşam Boyu Eğitim
5. Nitelikli İnsan Yetiştirme
6. Öğrenciye Destek
7. Toplumla İletişim
8. Katılımcı Yönetim

IRU Uluslar Arası Karayolu Taşımacılığı Birliği

IRU, 23 Mart 1948 tarihinde Cenevre'de kurulmuştur. BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi, 16 Şubat 1949 tarihinde İstişari Statü vermiştir. 2 Mart 1959 tarihinde, bu defa Avrupa Konseyi, taşımacılık alanında önemi giderek artan çalışmalarından ötürü IRU'ya aynı statüyü vermiştir.

IRU, dünyada yolcu ve eşya taşımacılık sektörünü bir araya getirerek temsil eden bir ulusal karayolu taşımacılık dernekleri konfederasyonudur. 64 Ülkedeki 150'den fazla üyeye yerel ve küresel erişim imkânına sahiptir. Beş kıtaya yayılmış olan ulusal dernekler, IRU'nun dünya çapındaki şebekesine bilgi, tecrübe, görüş ve politik ağırlık kazandırmaktadır.

IRU'nun temel amacı, karayolu taşımacılık taşımacılığının karayolu taşımacılık şirketlerinin ve genel ekonomik çıkarlar doğrultusunda gelişmesini teşvik etmektedir. Bu amaca uygun olarak IRU, kendi içerisinde bir örgütsel yapı tesis etmiştir.